Aulikki Kananojasta Suomen ensimmäinen ylisosiaalineuvos

Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen on myöntänyt  YTM Aulikki Kananojalle Suomen ensimmäisen ylisosiaalineuvoksen arvonimen 27.1.2012.

”Ylisosiaalineuvos on sosiaalialan korkein mahdollinen arvonannon osoitus. Se voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä ja vertautuu arkkiatrin arvonimeen. Ylisosiaalineuvos toimii sosiaalialan arvojohtajana ja nostaa esiin alan eettisiä kysymyksiä. Hän on riippumaton yhteiskunnallinen keskustelija ja kannanottaja”.

”Helsingin kaupungin eläkkeellä oleva sosiaalijohtaja, YTM Aulikki Kananoja edustaa laaja-alaista ja monipuolista sosiaalialan kokemusta sekä työtehtäviensä että luottamustoimiensa perusteella. Hän on kehittänyt merkittävästi sosiaalialaa, soveltanut tutkimustietoa käytäntöön, osallistunut aktiivisesti alan kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun ja toiminut myös sosiaalityön opettajana”.

YTM Aulikki Kananoja on toiminut Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Yhdistys onnittelee lämpimästi puheenjohtajaansa.

Lue koko tiedote.

 Republikens president Tarja Halonen har 27.1.2012 beviljat SVM Aulikki Kananoja Finlands första översocialrådstitel.

“Titeln översocialråd är den högsta möjliga hedersbetygelsen inom den sociala sektorn. Titeln kan innehas endast av en person åt gången och kan jämföras med titeln arkiater. Översocialrådet är en värdeledare inom branschen och lyfter fram etiska frågor. Hon är en oberoende samhällelig debattör och ställningstagare.”

“SVM Aulikki Kananoja, pensionerad tidigare socialdirektör vid Helsingfors stad, har genom sina arbetsuppgifter och förtroendeuppdrag förvärvat en bred och mångsidig erfarenhet av arbete inom den sociala sektorn. Hon har på ett tacknämligt sätt varit med om att utveckla det sociala arbetet, tillämpat forskningsresultat i praktiken, deltagit aktivt i både finländsk och internationell debatt och dessutom arbetat som lärare i socialarbete.”

SVM Aulikki Kananoja har sedan 2009 fungerat som Föreningen för skyddshem för äldres ordförande, och hela föreningen gratulerar henne med anledning av hederstiteln.On 27.1.2012, President Tarja Halonen awarded M.Sc. Aulikki Kananoja the honorary title Ylisosiaalineuvos, a completely new title which Kananoja is the first one to receive.

“The title ‘Ylisosiaalineuvos’ is the highest honorary title in the field of social work. It can be held by only one person at a time and is on an equal level with the Archiater title in medicine. The ‘Ylisosiaalineuvos’ is a value leader in the field of social work and brings up ethical issues pertaining to the field. She is a non-partisan societal debater and should express her opinion on relevant issues.”

“M.Sc. Aulikki Kananoja, retired Helsinki City Social Chief, has a wide expertise in the field of social work. She has long work experience and has held key social posts, and during her career she has led the development of the Finnish social sector as well as participated in both the national and the international debate. She has also worked as a teacher of social work.”

M.Sc. Aulikki Kananoja has been Chairperson of the Finnish Association of Shelters for the Aged since 2009, and the whole association wishes to congratulate her on her new honorary title.