Ajankohtaista

Tervetuloa hyväntekeväisyyskonserttiin ke 18.10.2017!

Hyväntekeväisyyskonsertti ikääntyneiden turvallisuuden puolesta

Helsingin Temppeliaukion kirkossa Ke 18.10.2017 klo 18.

Tervetuloa!

 

Jippu, kuva: Ohjelmatoimisto Kristalli. Mikael Konttinen, kuva: Lauri Laukkanen. Viktor Klimenko, Jyrki Niskanen, Sirkka Kuula.

 
Esiintyjinä:
Viktor Klimenko, Jippu, Mikael Konttinen, Jyrki Niskanen ja Sirkka Kuula.
 
Konsertin järjestää Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. Tapahtumalla tuetaan työtä ikääntyneiden ihmisten kohtaamaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua vastaan.
Konsertin juontajana toimii Mikael Konttinen ja kapellimestari on Antti Taipale.
 
22,50 euron hintaiset liput tulevat pian myyntiin Lippu.fi–palveluun.
Lippuja on saatavissa myös kirkolta ennen konserttia.
Lämpimästi tervetuloa tukemaan työtä iäkkäiden turvallisuuden eteen!
Lisätiedot: info(at)suvantory.fi tai 09 – 726 2422.

Ministeri Rehulan vastaus kirjalliseen kysymykseen ikääntyneiden turvallisuudesta

Kansanedustaja Katja Taimela (sd.) esitti kirjallisen kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy ikäihmisten turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseksi ja mihin muihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kaltoin kohdeltujen vanhusten aseman tunnistamiseksi ja parantamiseksi?

 

Vastauksena kysymykseen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitti 3.7.2017:
Hallitus kehittää koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää siten, että se tunnistaa kaikkien ikä- ja asiakasryhmien erityiset tarpeet ja pystyy tarjoamaan niihin vastaavan palvelujen kokonaisuuden.
Iäkkäiden osalta palvelujärjestelmän kehittäminen tällä hallituskaudella tapahtuu erityisesti kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa avulla. Kotona asuvien iäkkäiden palvelujen kehittäminen niin, että kotona on turvallista asua, on kärkihankkeen keskeisiä tavoitteita. Palvelutarpeisiin, kuten kaltoin kohteluun, vastaamiseksi kärkihankkeessa kehitetään asiakas- ja palveluohjauksen mallia. Sen keskeisenä ominaisuutena on, että asiakas tai muu iäkkään palvelutarpeesta yhteyttä ottava henkilö voi ottaa yhteyttä yhteen paikkaan/numeroon, josta palvelutarpeiden arvioiminen ja tarvittaviin palveluihin ohjaus koordinoidaan ja organisoidaan.
Hankkeessa kehitetään alueellisia omais- ja perhehoidon keskuksia, joiden henkilökunta voidaan kouluttaa tunnistamaan omaishoitotilanteissa esiintyvää kaltoin kohtelua ja puuttumaan siihen. Hallitusohjelmaan sisältyy myös merkittävä määräraha omaishoidon parantamiseen. Erityisesti tarkoituksena on tukea omaishoitajien jaksamista esimerkiksi heille suunnatuilla terveystarkastuksilla. Omaishoitajille suunnatut tukipalvelut voivat osaltaan estää lähisuhteissa tapahtuvaa kaltoin kohtelua.
Myös muissa hallituksen kärkihankkeissa on elementtejä, joilla vahvistetaan ennaltaehkäisevää työotetta, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään yksinäisyyttä. Näillä toimilla voidaan ehkäistä ennalta ajautumista hyväksikäyttö- ja väkivaltatilanteisiin.
Monissa hallituksen toimenpiteissä korostetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä palveluissa. Esimerkiksi kotihoidon etäyhteysmahdollisuus iäkkään henkilön kotiin voi ehkäistä kotona tapahtuvaa kaltoin kohtelua.
Julkisin varoin tuetaan lisäksi kolmannen sektorin toimintaa, kuten auttava puhelin ja vertaistukiryhmät, jotka vastaavat kaltoin kohtelua kokeneiden iäkkäiden tarpeisiin. Samoin julkisesti rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään heitä tukevia toimintatapoja.
Helsingissä 3.7.2017 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula

 

Kansanedustaja Katja Taimelan sivusto. Taimela on myös Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n hallituksen puheenjohtaja.
PDF ministeri Rehulan vastauksesta: Eduskunta_Rehula_KKV_29_2017

Mielipidekirjoitus: Ikääntyviin kohdistuviin petosrikoksiin on tartuttava voimakkaammin

Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveahon mielipidekirjoitus 8/2017:
Ikääntyviin kohdistuviin petosrikoksiin on tartuttava voimakkaammin
Tänä kesänä on saatu lukea taas poikkeuksellisen paljon tilanteista, joissa ikäihmiset ovat joutuneet huijatuksi ja taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. On järkyttävää, että yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petosrikokset ovat lisääntyneet rajusti tämän vuosikymmenen alusta lähtien.
On kohtuutonta, että ikäihmisen heikkoa asemaa käytetään rikollisessa ja epäeettisessä mielessä hyväksi. Tätä ilmenee esimerkiksi erilaisena ”pakkomyyntinä”, kuten puhelinmyynnin epäeettisinä muotoina tai tarpeettomien tuotteiden tai palveluiden myyntinä, kuten turhat kotiremontit ja tarpeettomat vakuutukset. Ikääntyneitä on huijattu mm. sijoitustoimintaan liittyen, heiltä on viety salasanoja sekä pankkitunnuksia urkkimalla, he ovat joutuneet ryöstön kohteeksi mm. ”valepoliisien” tai katuryöstäjien taholta.
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry työskentelee ikäihmisten kaikenlaisen kaltoinkohtelun, myös taloudellisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja auttaa asiakkaita kaltoinkohtelutilanteissa esim. auttava puhelin Suvanto-linjan (0800-06776) avulla. Teemme yhteistyötä eri viranomaisten, kuten poliisin kanssa. Julkistimme hiljattain pankeille ja maistraateille oppaan, jossa ohjeistetaan tarttumaan herkästi ikääntyneeseen henkilöön kohdistuvaan taloudellisen kaltoinkohtelun epäilyyn.
Kesäkuussa julkistettiin myös iäkkäille arjen turvallisuusopas, joka on toteutettu yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Siinä on ohjeita, kuinka omaa tai läheisten arjen turvallisuutta voi vahvistaa ja kuinka iäkäs voi toimia esimerkiksi sinnikkäiden myyjien kanssa.
Monesti taloudellinen hyväksikäyttö tapahtuu ikäihmisen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden toimesta. Ikääntyvän äidin tai isän tili saatetaan tyhjentää eläkepäivänä, vaaditaan rahallista avustamista tai muutetaan esimerkiksi lupaa kysymättä asumaan iäkkään omaisen kotiin. Haavoittavinta taloudellinen hyväksikäyttö onkin juuri silloin, kun se tapahtuu luottamuksellisissa ihmissuhteissa. Hyväksikäyttö jää usein pimentoon sen aiheuttaman häpeän vuoksi ja koska iäkäs haluaa usein suojata läheisiään asian esiintuomisen seurauksilta. Ikääntynyt saattaa jopa ajatella, että huono kohtelu on ansaittua tai se täytyy kestää osana läheisen roolia – silloinkin, kun hänen oma tilanteensa on jo tukala ja kohtuuton. Läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva ikäihmisten kaltoinkohtelu on usein tabu, joka on uskallettava nostaa vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Ongelman tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi tarvitaan herkkää otetta meiltä kaikilta. Ikääntyvät täytyy suojata tämänkaltaiselta hyväksikäytöltä. Nyt heikossa asemassa olevat ikääntyneet ihmiset ovat heitä, jotka rakensivat kovalla työllään hyvinvointiyhteiskuntamme.
Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja
Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry

Suvannon kansainvälisen S.T.AGE-hankkeen uusin uutiskirje

Suvanto ry:n S.T.AGE-hankkeen uusin uutiskirje on ilmestynyt, ks. sivulta:
http://www.combatingelderabuse.eu/wp-content/uploads/2016/06/newsletter_STAGE3.pdf

 

Suvannon kansainvälisessä S.T.AGE-hankkeessa (Socio-drama tackling ageism, preventing abuse) on ilmestynyt 3. uutiskirje, jossa kerrotaan Respect to Prevent -koulutusohjelman pilotointikokemuksista hankkeen eurooppalaisissa kumppanimaissa. Koulutusohjelmaa on arvioitu, mistä kerrotaan tuloksia. Hankkeesta saadut kokemukset on koottu raportiksi, jonka voi ladata nettisivuilta: www.stageproject.eu. Sivuilla on myös aiempia julkaisuja hankkeesta, mukaan lukien Respect to Prevent -koulutusohjelman käsikirja.
S.T.AGE -hanke on jatkoa aiemmalle kansainväliselle Combating Elder Abuse -hankkeelle, jota Suvanto koordinoi Grundtvig LLP -oppimishankekumppanuuden muodossa vuosina 2013-2015. Nykyinen, syyskuussa 2015 alkanut Erasmus+ -oppimishankekumppanuus S.T.AGE, on päättymässä elokuun lopussa 2017.
Suvannon oppimiskumppaneita hankkeessa ovat seuraavat järjestöt: Anziani e Non Solo Italiasta, Age Action Irlannista sekä Habilitas-aikuiskoulutuskeskus Romaniasta.
S.T.AGE -hanke kehittää sosiodraamaa hyödyntäviä menetelmiä, joilla lisätään erityisesti hoitolaitoksissa asuvien ikäihmisten sekä niissä työskentelevän hoitohenkilökunnan tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta. Hankkeessa käytettävän sosiodraama-menetelmän erityisosaaminen tulee irlantilaiselta Gaiety School of Acting -draamakoululta.
Hankkeen ja sen työpajamallisen koulutusohjelman teoreettinen tausta on Simon Biggs:n generational intelligence -teoriassa (suom. mm. ikäpolvien taju), joka pohjautuu sukupolvien välisen ymmärryksen ja empatian lisäämiseen sekä toisen ihmisen asemaan asettumiseen.
Koulutusohjelma koostuu neljästä työpajasta. Ensimmäinen informatiivinen työpaja on suunnattu hoitolaitosten johdolle. Sosiodraamasisältöiset toinen ja kolmas työpaja ovat suunnattu (kumpikin erikseen) hoivalaitosten työntekijöille sekä asukkaille. Niissä teemoina ovat myötätunto ja voimaantuminen. Neljännen työpajan tavoitteena on toimintamallin luominen ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisyyn työpajaan osallistuvaan hoivaorganisaatioon.

Kotiturva-hankkeen videot ja oppaat teknologiasta ja ongelmatilanteisiin varautumisesta

Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtumaa vietettiin Heurekassa 15.6. teemalla
Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?
Päivässä nostettiin esiin ikääntyneiden kohtaamaa kaltoinkohtelua ja tuotiin esille keinoja sen ehkäisemiseksi.
Ikääntyneiden kohtaama kaltoinkohtelu on monimuotoista, joten kaltoinkohtelua ehkäisevien keinojenkin täytyy olla moninaisia.
Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen videot ja oppaat tukevat ikääntyneitä ihmisiä, heidän läheisiään sekä ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ongelmatilanteisiin varautumisessa ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa.
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on ollut mukana toimittamassa videoita ja opasta. Opasta voi tilata myös Suvannosta osoitteesta info(at)suvantory.fi.
Katso videot ja opas ao. linkistä:
Kotiturva-hankkeen opas ja videot

 

Katso lisäksi:
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus on tehnyt oppaan ”Ikäihmiset ja sähköinen asiointi. Miten saadaan kaikki mukaan?”

Lakineuvonta on kesätauolla, vastaa taas ke 9.8.17

Maksuton Lakineuvonta-puhelin on kesätauolla ja vastaa jälleen elokuussa KE 9.8.2017 alkaen parillisten viikkojen keskiviikkoina (klo 16-18).
Numero on sama kuin Suvanto-linjan numero: 0800-06776.
Suvanto-linja vastaa erilaisiin väkivaltaan, kaltoinkohteluun ja niiden uhkaan liittyviin kysymyksiin TI ja TO klo 12-16.
Linjalle voi soittaa myös, kun tuntee tarvetta keskustella näistä aiheista. Kuka tahansa voi soittaa ikääntyneisiin liittyvissä asioissa, myös esim. läheisestään huolta tuntevat ihmiset.

 

Hyvää kesää!

 

Kuva: Pixabay.

Kirjallinen kysymys ikäihmisten kaltoinkohtelusta

Kansanedustaja Katja Taimela (sd.) on tehnyt 27.6.2017 kirjallisen kysymyksen ikäihmisten kaltoinkohtelusta.

 

”Vuonna 2016 poliisin tietoon tuli yli 16 000 ikääntyneisiin kohdistuvaa tutkintaan johtanutta omaisuusrikosta. Samaan aikaan on tärkeää huomata, että merkittävä osa kaikista ikääntyneisiin kohdistuvista omaisuusrikoksista jää piilorikollisuudeksi.
Seuraavien viidentoista vuoden aikana yli 80-vuotiaiden määrä tulee kolminkertaistumaan. Ikääntymiseen usein liittyvät sairaudet sekä riippuvaisuus toisten avusta lisäävät riskiä joutua taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Iäkkään henkilön lähipiirin ongelmat ja palveluiden teknologisoituminen lisäävät myös ikääntyneiden henkilöiden haavoittuvuutta joutua taloudellisen rikoksen uhriksi.
Suomessa elää omaistensa luona joukko vanhuksia, joiden huolenpito ja perustarpeista huolehtiminen laiminlyödään esimerkiksi omaisen alkoholiongelman vuoksi. He ovat yksi kaikkein huonoimmassa asemassa olevista vanhusryhmistä. Tämänkaltainen kaltoinkohtelu ja jopa väkivalta, joka tapahtuu kotona neljän seinän sisällä, on vaikeasti tunnistettavissa ja nähtävissä. Tämän vuoksi siihen on erityisen vaikea päästä puuttumaan.
Tärkeintä on tietysti kaikin keinoin ennaltaehkäistä näitä ongelmia ja puuttua mm. syrjäytymiseen ajoissa. Olennaista olisi myös kehittää keinoja, joilla ammattihenkilöt voisivat tunnistaa näitä tilanteita ja päästä puuttumaan ongelmatapauksiin.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy ikäihmisten turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseksi ja mihin muihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kaltoin kohdeltujen vanhusten aseman tunnistamiseksi ja parantamiseksi?”

 

Taimela on myös Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n hallituksen puheenjohtaja.

 

Ks. Eduskunnan sivu.

TIEDOTE: KÄTKETYT ÄÄNET 15.6. –kampanjapäivä ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

Mediakutsu/tiedote 7.6.2017

 

KÄTKETYT ÄÄNET –kampanjapäivä ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

 

Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään jälleen 15.6. Tämän vuoden teemana on Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?


Tiedekeskus Heurekassa Vantaan Tikkurilassa (Kuninkaalantie 7) 15.6.2017 pidettävä kampanjapäivän päätilaisuus klo 9-16 on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Päivän aikana keskustellaan teknologiasta ja ikääntyneiden ihmisten turvallisuudesta:


Millaisia turvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa ikääntyneiden ihmisten elämään?

Kenen ehdoilla teknologiaa toteutetaan?

Minkälaisia eettisiä kysymyksiä teknologian käyttöön liittyy?

Voiko teknologisilla ratkaisuilla ehkäistä tai estää ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai rikollisuutta?Kätketyt äänet -kampanjapäivää vietetään Suomessa nyt 12. kertaa.

 

–  Vuosittain vietettävä kansainvälinen Kätketyt äänet -päivä nostaa ikääntyneiden kaltoinkohtelun – vaietun ja kipeän aiheen – tarvittavalla tavalla esiin. Ilmiöstä täytyy uskaltaa puhua, jotta se tunnistetaan ja siihen voidaan puuttua. Siten voidaan tarjota tukea kaltoinkohtelua kohdanneille aiempaa paremmin, toiminnanjohtaja Satu Taiveaho Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:stä sanoo.

 

–  Ikääntyneiden kaltoinkohtelu tarkoittaa yli 65-vuotiaisiin kohdistuvaa fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista väkivaltaa, taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyömistä tai muuta oikeuksien rajoittamista, loukkaamista ja ikääntyneen ihmisarvoa alentavaa kohtelua. Tutkimusten mukaan joka neljäs yli 60-vuotias nainen joutuu lähisuhteissaan kaltoinkohdelluksi vuosittain. Useimmiten kaltoinkohtelija on oma puoliso tai aikuinen lapsi. Hoitosuhteessa voi ilmetä huonoa tai epäeettistä kohtelua. Ikääntyneen kaltoinkohtelu voi olla myös yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän taholta tulevaa ikäsyrjintää tai palveluiden saamisen puutetta, Taiveaho täsmentää.

 

– Tänä vuonna Kätketyt äänet -päivä nostaa esiin erityisesti teknologiset ratkaisut, joilla voidaan vahvistaa ikääntyneen turvallisuutta. Teknologialla ei ole mahdollista ratkaista kaltoinkohtelua, mutta se voi olla apuna kaltoinkohtelun ehkäisyssä sekä lisäämässä ikääntyneiden ihmisten turvallisuutta. Tavoitteena tulee olla nollatoleranssi kaltoinkohtelua kohtaan, Taiveaho painottaa.

 

Kätketyt äänet 15.6. –kampanjapäivän tapahtumia on myös Oulussa ja Tampereella. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Lisätietoja tapahtumista: www.katketytaanet.fi.

 

Kätketyt äänet -päätapahtuman Tiedekeskus Heurekassa järjestävät yhteistyössä Suomen lähi- ja perushoitajien liitto, SuPer ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry ja Vanhustyön keskusliitto ry.

 

Tiedotustilaisuus aiheesta pidetään torstaina 15.6. klo 9-9.30 Heurekan auditoriossa Virtanen. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan koko kampanjapäivän tapahtumia Tiedekeskus Heurekaan.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho

satu.taiveaho@suvantory.fi, 040 848 2277.

Katketyt_Aanet_150617_ohjelma

Suvanto-linja on suljettu 15.6. Kätketyt äänet -tapahtumapäivän vuoksi

Suvanto-linja on suljettu Kätketyt äänet -kampanjapäivän aikana torstaina 15.6.2017.
Tervetuloa osallistumaan maksuttomaan kampanjapäivään, joka pidetään Tiedekeskus Heurekassa, Vantaan Tikkurilassa!
Suvanto-linja vastaa normaalisti aina tiistaisin ja torstaisin klo 12-16.

 

Lakineuvonta vastaa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16-18. Kesätauko on tulossa heinäkuussa. Tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin.