S.T.AGE Socio-drama tackling ageism, preventing abuse Erasmus+ -hanke

Erasmus+ -oppimiskumppanuuden muodossa syyskuussa 2015 alkanut Socio-drama tackling ageism, preventing abuse on jatkoa Combating Elder Abuse Grundtvig- hankkeelle.
Tällä kertaa hanketta koordinoi Irlannin Age Action –järjestö ja uudeksi kumppaniksi saimme Gaiety School of Acting -draamakoulun Irlannista. Socio-drama Tackling Ageism, Preventing abuse –hanke kehittää sosiodraamaa hyödyntäviä menetelmiä, joilla lisätään erityisesti hoitolaitoksissa asuvien ja palvelukeskuksissa vierailevien ikäihmisten sekä hoitohenkilökunnan tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta.
Erityisosaaminen sosiodraaman menetelmiin sosiaalisten ongelmien ehkäisemistyössä saadaan draamakoululta. Hankkeen ja siinä kehitettävän koulutusohjelman teoreettinen tausta on Simon Biggsin generational intelligence -teoriassa, joka pohjautuu sukupolvien välisen ymmärryksen ja empatian lisäämiseen sekä toisen asemaan asettumiseen.
Hanke tulee entisestään lisäämään päättyneen Grundvig-hankkeen kautta saamaamme tietoa ja ymmärrystä ikääntyneiden kaltoinkohtelun ilmiöstä ja erilaisista ennaltaehkäisyn toimintamalleista eri kulttuurikonteksteissa Euroopan tasolla.

 

Hankkeen e-kirja: tietoa ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ilmiöstä, riskitekijöistä ja teorioista kussakin hankekumppanimaassa.
Hankkeen esite: stage_flyer_fin
Kesäkuussa 2017 julkaistu raportti hankkeen koulutuskäsikirjan pilotointikokemuksista: http://www.combatingelderabuse.eu/?download=637
Lisätietoa: hankkeen nettisivut