JUURI-hanke 2013–2017

Vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttaminen arjen käytäntöihin

Mikä Juuri?

Juuri-hankkeen tarkoituksena on  yhdistää  vanhustyön ja väkivaltatyön erityisosaaminen ja asiantuntijuus yhteiseksi uudeksi monipuoliseksi osaamiseksi. Juuri-hankkeen aikana kerätään tietoa, kokemusta ja ymmärrystä erilaisista ikääntyneiden kohtaamasta kaltoinkohtelusta ja lähisuhdeväkivallasta, sekä siitä, miten uusi yhteinen osaaminen ja työkäytännöt juurtuvat eri toimintaympäristöissä arjen käytäntöihin ja toimintatapoihin.  Kokemukset kootaan hankkeen päättyessä valtakunnalliseksi tietopankiksi, jonka sisältö on kenen tahansa ikääntyneitä työssään kohtaavan ammattilaisen ja vapaaehtoistyöntekijän käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Kenelle?

Juuri-hanke pyrkii tavoittamaan ikääntyneiden parissa työskentelevät ammattilaiset, ja tarjoamaan heille uudenlaista osaamista ja lähestymistapoja auttaa kaltoinkohtelua kokeneita ikääntyneitä ja heidän läheisiään. Toisaalta hankkeessa halutaan tavoittaa myös itse ikäihmiset ja vaikuttaa heidän tietopohjaansa ja asenteisiinsa hakea apua kokemaansa kaltoinkohteluun tai sen uhkaan.

Toteutus

Juuri-hankkeen valtakunnallisesta toteutuksesta ja hallinnoimisesta vastaa Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. Hankkeen alueellinen pilotointi toteutetaan Oulussa yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Oulun Seudun Mäntykoti ry:n kanssa. Yhteistyökumppanit muodostavat hankkeen edetessä uudenlaisen ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaisen työn osaamisen keskittymän Oulun seudulle.

Muina hankkeen yhteistyötahoina ovat muun muassa Ensi- ja turvakotien liitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Yhteistyötä tehdään myös muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kuten kuntien, seurakuntien, järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekä poliisin ja pelastustoimen työntekijöiden kanssa vahvan verkostoyhteistyömallin juurruttamiseksi.