Mikä uusi osaaminen?

Juuri-hankkeen keskeinen tavoite on muodostaa uudenlaista, ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista osaamista ja asiantuntijuutta ikäihmisiä työssään kohtaavien ammattilaisten pariin. Tämä tapahtuu yhdistämällä kaksi perinteisesti erillistä toimintakulttuuria ja osaamista – väkivaltatyö ja vanhustyö – yhteiseksi monialaiseksi asiantuntijuudeksi. Juuri-hankkeen ytimessä on siis osaamisen aktiivinen jakaminen yli ala- ja ammattirajojen rikkomalla vakiintuneita työtapoja ja tuomalla rinnalle uusia, ikääntyneiden kanssa tehtävään väkivaltatyöhön paremmin soveltuvia ajattelu- ja toimintatapoja.

Vanhustyö + väkivaltatyö ⇒ uusi osaaminen

 

Hankkeessa ymmärretään perinteisen vanhustyön sekä väkivaltatyön arvo. Molemmilta aloilta poimitaan ikääntyneiden kohtaaman kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisessa työssä oleellista tietoa, osaamista ja toimintatapoja. Vanhustyön ammattilaisilla on entuudestaan vankka osaaminen ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja kuntoutumista edistävistä käytännöistä sekä vahva tietämys ikään liittyvistä sairauksista ja riskitekijöistä. Väkivaltatyön ammattilaisilla korostuu sen sijaan ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisessa työssä oleellinen turvallisuusnäkökulma sekä ymmärrys väkivallan kokemisen vaikutuksista ihmisen fyysisiin ja psyykkisiin voimavaroihin. Siinä missä väkivaltatyön osaaminen lähti kehittymään perhetyöstä ja naisten kanssa tehtävästä väkivallan vastaisesta työstä jo 1960–70 -luvuilla, ikääntyneiden kohtaama kaltoinkohtelu ja väkivalta nousi Suomessa ilmiönä esiin vasta myöhään 1980-luvulla. Aihepiiriä koskeva tieto ja osaaminen onkin suhteellisen nuorta.

Osaamisen muodostuminen

 

Suomessa ensimmäinen ja ainoa laatuaan oleva ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaisen työn erityisasiantuntijajärjestö Suvanto ry perustettiin vuonna 1990. Suvanto ry:n vuosien saatossa kerryttämän kokemuksen mukaan uusien toimintatapojen rakentaminen ja vakiintuneiden työkäytäntöjen muutos – erityisesti silloin kun kyse on erilaisten työkulttuurien yhdistämisestä vaikeissa ja emotionaalisesti latautuneissa asiakastilanteissa – vaatii vuosien työn ennen kuin ne muuttuvat tietoisuudesta käytännön toiminnaksi. Siksi tiedon ja osaaminen juurruttaminen ammattilaisten pariin nimenomaan osallistavina ja oppivina prosesseina on hankkeessa erityisen keskeistä. Juuri-hankkeen yleisenä tulostavoitteena on kerätä todennettua tietoa siitä, miten ikääntyneitä työssään kohtaavat ammattilaiset voivat uuden toimintatavan oppimalla onnistua ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan interventio- ja auttamistyössä.