Katja Taimelan kirjallinen kysymys Eduskunnan puhemiehelle

Suvannon halllituksen puheenjohtajan Katja Taimelan kirjallinen kysymys Eduskunnan puhemiehelle 16.10.2019

Eduskunnan puhemiehelle

Edunvalvonta on tärkeä keino suojata ihmisen etua silloin, kun esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi hän ei itse kykene huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista. On selvää, että edunvalvontatilanteissa ihminen on monella tavalla poikkeuksellisen haavoittuvassa asemassa.

Palvelun luonteen vuoksi on tärkeää, että edunvalvontaa suorittavan tahon soveltuvuus tehtävään punnitaan tarkasti. Lisäksi on tärkeää, että valvonta on kunnossa. Näin voidaan ennaltaehkäistä väärinkäytöstilanteita.

Pulmallisimpia ovat tilanteet, jossa edunvalvojaksi määrätty käyttää asemaansa väärin esim. perintöriidoissa. Omaisten tai esimerkiksi kotihoidon voi tällaisissa tilanteissa olla käytännössä lähes mahdotonta päästä avoimeen keskusteluun maistraatin tai edunvalvojan kanssa. Edunvalvojaksi määrätyllä on hyvin pitkälti valta toimia vapaasti ja oman harkintansa mukaan, mikäli hän hoitaa viralliset asiat maistraatin kanssa moitteettomasti.

Edunvalvonnan kohteena olevan henkilön omaisten mahdollisuudet saada tietoja omaisensa taloudellisesta tilanteesta ovat erittäin rajalliset. Tämä osaltaan suojaa edunvalvonnan kohteena olevaa henkilöä, mutta samalla se rajoittaa omaisten mahdollisuuksia puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin. Kynnys rikosilmoituksen tekemiseen poliisille on ymmärrettävästi korkea.

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta on tärkeä huomioida ja kunnioittaa myös silloin, kun hänen kykynsä päättää omista asioistaan on heikentynyt ja hän on edunvalvonnan kohteena. Jokainen ihminen voi kaikissa tilanteissa yleensä päättää joistakin asioita ja valmius ratkaisuihin voi vaihdella esim. muistisairailla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo kehittää edunvalvontaa,

Miten edunvalvontaan liittyvien väärinkäytösten ennaltaehkäisyä voidaan parantaa ja

Miten edunvalvojien valvontaa voidaan parantaa?

Katja Taimela, sd.