Ministeri Rehulan vastaus kirjalliseen kysymykseen ikääntyneiden turvallisuudesta

Kansanedustaja Katja Taimela (sd.) esitti kirjallisen kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy ikäihmisten turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseksi ja mihin muihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kaltoin kohdeltujen vanhusten aseman tunnistamiseksi ja parantamiseksi?

 

Vastauksena kysymykseen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitti 3.7.2017:
Hallitus kehittää koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää siten, että se tunnistaa kaikkien ikä- ja asiakasryhmien erityiset tarpeet ja pystyy tarjoamaan niihin vastaavan palvelujen kokonaisuuden.
Iäkkäiden osalta palvelujärjestelmän kehittäminen tällä hallituskaudella tapahtuu erityisesti kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa avulla. Kotona asuvien iäkkäiden palvelujen kehittäminen niin, että kotona on turvallista asua, on kärkihankkeen keskeisiä tavoitteita. Palvelutarpeisiin, kuten kaltoin kohteluun, vastaamiseksi kärkihankkeessa kehitetään asiakas- ja palveluohjauksen mallia. Sen keskeisenä ominaisuutena on, että asiakas tai muu iäkkään palvelutarpeesta yhteyttä ottava henkilö voi ottaa yhteyttä yhteen paikkaan/numeroon, josta palvelutarpeiden arvioiminen ja tarvittaviin palveluihin ohjaus koordinoidaan ja organisoidaan.
Hankkeessa kehitetään alueellisia omais- ja perhehoidon keskuksia, joiden henkilökunta voidaan kouluttaa tunnistamaan omaishoitotilanteissa esiintyvää kaltoin kohtelua ja puuttumaan siihen. Hallitusohjelmaan sisältyy myös merkittävä määräraha omaishoidon parantamiseen. Erityisesti tarkoituksena on tukea omaishoitajien jaksamista esimerkiksi heille suunnatuilla terveystarkastuksilla. Omaishoitajille suunnatut tukipalvelut voivat osaltaan estää lähisuhteissa tapahtuvaa kaltoin kohtelua.
Myös muissa hallituksen kärkihankkeissa on elementtejä, joilla vahvistetaan ennaltaehkäisevää työotetta, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään yksinäisyyttä. Näillä toimilla voidaan ehkäistä ennalta ajautumista hyväksikäyttö- ja väkivaltatilanteisiin.
Monissa hallituksen toimenpiteissä korostetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä palveluissa. Esimerkiksi kotihoidon etäyhteysmahdollisuus iäkkään henkilön kotiin voi ehkäistä kotona tapahtuvaa kaltoin kohtelua.
Julkisin varoin tuetaan lisäksi kolmannen sektorin toimintaa, kuten auttava puhelin ja vertaistukiryhmät, jotka vastaavat kaltoin kohtelua kokeneiden iäkkäiden tarpeisiin. Samoin julkisesti rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään heitä tukevia toimintatapoja.
Helsingissä 3.7.2017 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula

 

Kansanedustaja Katja Taimelan sivusto. Taimela on myös Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n hallituksen puheenjohtaja.
PDF ministeri Rehulan vastauksesta: Eduskunta_Rehula_KKV_29_2017