Suomen vanhusten turvakotiyhdistykselle myönnetty Kansalaistoiminnan palkinto

Ensi- ja turvakotien liiton esityksestä Suomen vanhusten turvakotiyhdistys on palkittu Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton järjestöjen Kansalaistoiminnan palkinnolla. Palkinto luovutettiin 15.5.2011  Ensi- ja turvakotien liiton liittokokouksessa Sipoossa liiton kurssikeskus Sopukassa.

Tiedote 18.5.2011/Mikko Savelainen, Ensi- ja turvakotien liiton tiedottaja

Suomen vanhusten turvakotiyhdistykselle Kansalaistoiminnan palkinto

 

”Ikääntyneiden kaltoinkohtelu jää tilastoimatta”

 

Lähes joka neljäs yli 60-vuotias kotona asuva nainen on kokenut kaltoinkohtelua tai väkivaltaa viimeisen vuoden aikana.
– Kuitenkin ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta ja muunlainen kaltoinkohtelu jää yleensä viranomaisilta tilastoimatta ja usein epäilyn asteelle, sanoo projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksestä. Yhdistys palkittiin Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton järjestöjen Kansalaistoiminnan palkinnolla.

Asenteet muuttumassa parempaan suuntaan

Ikääntyneiden kaltoinkohteluun tai väkivaltaan puuttuminen koetaan vaikeaksi, sillä esimerkiksi lainsäädännössä ei yksiselitteisesti oteta kantaa siihen kenen ja missä tapauksessa tilanteisiin on puututtava. Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksen kokemusten mukaan asenteet ovat kuitenkin muuttumassa.
– Kuntien lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyhankkeissa ja sisäisen turvallisuuden ohjelmissa on viime vuosina useammassa kunnassa huomioitu myös iäkkäät ihmiset ja heidän tarpeensa. Tämä on selvä merkki asenteiden muuttumisesta parempaan suuntaan, Serpola-Kaivo-oja sanoo.

Suomen vanhusten turvakotiyhdistykseen otetaan yhteyttä tilanteissa, joissa läheiset ihmissuhteet ovat ajautuneet pahoihin hankaluuksiin. Yhdistyksen palvelevan puhelimen soitoista suurin osa koskettaa ikääntyneen lähipiirissä tapahtuvaa tekoa, josta aiheutuu ikäihmiselle huolta, ahdistusta, pelkoa tai kärsimystä. Taustalla on usein iäkkään ihmisen oma tai hänen läheisensä sairaus, taloudelliset ongelmat, päihteiden käyttö tai omaishoitajan uupuminen.

Kaltoinkohteluun voi syyllistyä myös ammattihenkilö, joka kohtelee ikääntynyttä asiakasta tai potilasta loukkaavasti tai alentavasti.

 

Suomen vanhusten turvakotiyhdistys on tuonut ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan yleiseen keskusteluun. Yhdistys tekee yhteistyötä kuntien viranomaisten, turvakotien, paikallisten vanhusjärjestöjen ja vanhuspalveluiden tuottajien kanssa. Yhdistyksen toiminta on suurelta osin vapaaehtoistyön varassa. Yhdistys on Ensi- ja turvakotien liiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenjärjestö.På Förbundet för mödra- och skyddshems initiativ har Föreningen för skyddshem för äldre tilldelats Centralförbundet för Socialskydd och Hälsas samhällsaktivitetspris. Priset överlämnades 15.5.2011 på Förbundet för mödra- och skyddshems förbundsmöte på förbundets kurscentrum Sopukka i Sibbo.

18.5.2011/Mikko Savelainen, informatör, Förbundet för mödra- och skyddshem

Föreningen för skyddshem för äldre tilldelas samhällsaktivitetspris

”Våld mot äldre noteras inte i statistiken”

Nästan en av fyra kvinnor som är över sextio år gamla och bor ensamma har upplevt dålig behandling eller våld under det gångna året.
– Trots det noteras i allmänhet inte våld eller andra kränkningar av äldre i myndigheternas statistik, och ofta reagerar myndigheterna endast med misstankar om att ett brott skett, säger projektledare Leena Serpola-Kaivo-oja från Föreningen för skyddshem för äldre. Föreningen har nyligen tilldelats Centralförbundet för Socialskydd och Hälsas samhällsaktivitetspris.

Inställningen håller på att förändras

Att ingripa då äldre personers blir utsatta för kränkningar och våld upplevs svårt på myndighetshåll. En av orsakerna är att det i lagstiftningen inte finns någon klar regel för vem som ska ingripa och när. Enligt Föreningen för skyddshem för äldres erfarenhet håller den allmänna inställningen på att förändras.
– Under de senaste åren har flera kommuner i sina program för att bekämpa familjevåld och våld i nära relationer noterat de äldre och deras behov. Samma gäller flera program för inre säkerhet. Detta är ett klart tecken på gynnsam förändring i den allmänna inställningen, säger Serpola-Kaivo-oja.

Föreningen för skyddshem för äldre erbjuder hjälp i situationer då nära människorelationer kantas av allvarliga problem. Största delen av de samtal föreningens telefonjour tar emot berör händelser som orsakar den äldre personen oro, ångest, rädsla eller lidande. I bakgrunden finns ofta en sjukdom som antingen den äldre eller någon närstående till honom eller henne lider av, ekonomiska problem, narkotikamissbruk eller utmattning hos en närståendevårdare.

Också den som i sin yrkesutövning behandlar en äldre klient eller patient på ett sårande eller nedsättande sätt gör sig skyldig till kränkning av en äldre person.

Föreningen för skyddshem för äldre har lyckats väcka allmän diskussion om problemet. Föreningen samarbetar med kommuner, skyddshem, lokala pensionärsföreningar och åldringsvården. En stor del av föreningens arbete utförs av frivilliga. Föreningen för skyddshem för äldre är föreningsmedlem i Förbundet för mödra- och skyddshem och Förbundet för åldrings- och anhörigservice.Having been nominated by the Federation of Mother and Child Homes and Shelters, the Finnish Association of the Shelters for the Aged has received the civic activity prize awarded by the Finnish Federation for Social Welfare and Health. The award was given to the association on the federation meeting of the Federation of Mother and Child Homes and Shelters at Sopukka, the Federation’s course centre in Sipoo, on 15.5.2011.

18.5.2011/Mikko Savelainen, Informer, the Federation of Mother and Child Homes and Shelters

Civic activity prize awarded to the Finnish Association of the Shelters for the Aged

”Abuse of the elderly is not noted in statistics”

Nearly one fourth of all women above 60 years of age who are living alone have been subjected to violence or abuse during the past year.
– However, violence and abuse against the elderly is seldom noted by the authorities, and usually the evidence consists of mere suspicion, says Project Manager Leena Serpola-Kaivo-oja from the Finnish Association of the Shelters for the Aged. The association has received the civic activity prize awarded by the Finnish Federation for Social Welfare and Health.

Attitudes are changing for the better

Taking action against abuse of the elderly is considered difficult. The law does not contain  any absolute rule about who should take action and in what kind of situations. However, according to the Finnish Association of the Shelters for the Aged, the attitudes are changing.
– During the last few years, many municipalities have noted the elderly and their needs in action taken against domestic violence, and the elderly have also become part of several programmes for domestic security. This is a clear sign of improvement in the prevailing attitudes, says Serpola-Kaivo-oja.

The Finnish Association of the Shelters for the Aged is usually contacted in situations where close relations have become troubled. Most calls received by the association’s telephone service are about events that cause the elderly person worries, anxiety, fear or pain. It is common that an illness of the elderly person or one close to him or her, money problems, drug abuse, or tiredness of a relative who takes care of the elderly person plays a role in creating tension.

Even a professional can become guilty of abusing the elderly by treating an elderly client or patient in an insulting or degrading manner.

The Finnish Association of the Shelters for the Aged has managed to arouse public discussion about abuse of the elderly. The association cooperates with municipal authorities, shelters, local retired people’s association, and with providers of service for the elderly. A large part of the work of the association is done by volunteers. The association is an organization member of the Federation of Mother and Child Homes and Shelters and VALLI – The Union for Senior Services.